Statuten

STATUTEN van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Naam en zetel

Artikel 1

De stichting draagt de naam: Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland en is gevestigd te Leiden.

 

Doel

Artikel 2

 1. De stichting stelt zich ten doel in het gebied Rijnland het behoud en herstel van het stedelijk leefmilieu, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen.
 2. Onder Rijnland wordt in deze statuten verstaan het gebied dat tot en met eenendertig december tweeduizend en vijf de gemeenten Alkemade, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Rijnwoude, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond, Wassenaar en Zoeterwoude omvatte.
 3. Tot het werkgebied van de stichting worden ook de omliggende gemeenten gerekend voorzover daarin activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden die op het gebied van het leefmilieu, de natuurwaarden of het landschap gevolgen kunnen hebben voor Rijnland.
 4. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan overheden, met name de gemeenten liggend in Rijnland, de provincie Zuid-Holland en het Rijk en andere organisaties, met betrekking tot
  • de verbetering van het leef- en woonmilieu in Rijnland
  • het bestrijden van de aantasting van het leefmilieu in Rijnland
  • de bescherming en het herstel van natuurwaarden in Rijnland
  • de bescherming en het herstel van het landschap in Rijnland;
  • gebruik te maken van bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten die de belangen aantast die de stichting behartigt;
  • gebruik te maken van alle andere wettelijke toegestane middelen die het bereiken van het doel kunnen bevorderen.
 5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Artikel 3

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

 • subsidies, giften en donaties;
 • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 • hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

 

Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel 4

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, woonachtig in Rijnland.
 2. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Het bestuur kan echter besluiten dat één of meerdere bestuursleden worden benoemd door organisaties met een verwante doelstelling, met inachtneming van het volgende. Het aantal door instanties benoemde bestuursleden mag nooit groter of gelijk zijn aan het aantal door het bestuur benoemde bestuursleden.
 3. De bestuursleden worden benoemd voor maximaal vier jaar. Zij zijn maximaal twee maal herbenoembaar. Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om welke reden het bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met ten hoogste één jaar.
 4. Het bestuur benoemt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester uit haar midden. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 5. Een bestuurslid verliest zijn functie:
  • door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden;
  • door zijn aftreden op eigen verzoek;
  • wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
  • door zijn overlijden, onder curatelenstelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
  • door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige bestuursleden;
  • indien hij is benoemd door een organisatie als bedoeld in lid 2: door ontslag door de betreffende organisatie;
  • indien hij is benoemd door een organisatie als bedoeld in lid 2: door ontbinding van de betreffende organisatie of wanneer de organisatie failliet wordt verklaard of surséance van betaling verkrijgt. Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaar na het ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van de stichting.
 6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
 7. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed. Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

 

Bestuur; taak en bevoegdheden

Artikel 5

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting; het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

Bestuur; werkwijze

Artikel 6

 1. De voorzitter of tenminste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd vergaderingen van het bestuur bijeen te roepen.
 2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt – door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris – schriftelijk, per mail of op een andere gebruikelijke wijze op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Tevens kunnen worden behandeld de onderwerpen die tenminste vijf dagen vóór het tijdstip der vergadering door een bestuurder aan zijn medebestuurders schriftelijk werden opgegeven. Met instemming van de bestuursleden kunnen ook later ingediende onderwerpen worden behandeld. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel de(e)d(en) bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen – ook betreffende statutenwijziging en ontbinding – , mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.
 3. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
 4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 5. Alle bestuursleden hebben één stem.
 6. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
 7. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 8. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de vergadering alleen worden genomen als meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een blanco stem is geen uitgebrachte stem. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een gewone meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen.
 9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de gewone dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuursleden zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
 10. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering.
 11. Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als zij dit nodig oordeelt. De hiervoor genoemde bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Bestuur; vertegenwoordiging

Artikel 7

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 8

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuursleden. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ondertekend door het bestuur.

 

Reglement

Artikel 9

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 10 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

 

Statutenwijziging

Artikel 10

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan acht weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen en vertegenwoordigden.
Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken.
Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is bevoegd deze akte te doen verlijden.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamers van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 11

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het voorgaande artikel leden 2 en 3 – met uitzondering van de tweede zin van lid 3 – van overeenkomstige toepassing.
Het bestuur is met de vereffening belast.
De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de registers waar de stichting is ingeschreven.
Het bestuur stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo, in overeenstemming met het doel van de stichting, vast.
Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij als dan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan de registers waar de stichting is ingeschreven.
Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgaaf aan de registers waar de stichting is ingeschreven.
De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende tien jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden stichting was ingeschreven.

 

SLOTBEPALINGEN

 

Eerste bestuur

Door de oprichter wordt het eerste aantal bestuursleden vastgesteld op drie en tot eerste bestuursleden benoemd:

 1. Wim ter Keurs, Donklaan 23, 2254 AA Voorschoten
 2. Evert Meelis, Witte Singel 54, 2311 BL Leiden
 3. Jan van Leeuwen, Pijlstaartpad 11, 2251 WT Voorschoten

De onder 1, 2 en 3 genoemde personen vervullen de functie van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Inschrijving in het Handelsregister

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de stichting in het Handelsregister, mede om te voorkomen dat bestuursleden door het ontbreken daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor verbintenissen van de stichting.

 

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend en zeven.

 

Adres

Het adres van de stichting is: Witte Singel 54 te (2311 BL) Leiden.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel voor Rijnland ingeschreven onder nummer: 28 11 42 54